Programy a služby Střediska ROSA, z. s.

Rodinné poradenské centrum

Služby jsou určeny pro děti, dospělé a celé rodiny. Klienti se na nás mohou obrátit v případě osobních a rodinných problémů. Jde např. o specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie), poruchy aktivity a pozornosti (ADHD). Ve spolupráci s rodiči a školou se snažíme zmírnit důsledky těchto obtíží. Služby jsou určeny také rodinám, ve kterých se vyskytnou výchovné problémy, a rodinám, které se ocitnou v krizové situaci (například rozvod aj.). Cílem je zlepšit komunikaci mezi dítětem a rodiči, podpořit rodiče při výchově, pomoci překonávat krizové situace.
Nabízíme také preventivní aktivity, které podporují zdravý rozvoj dítěte ve všech oblastech a pomáhají rodičům dozvědět se více o výchově a vývoji jejich dětí.
Vybrané činnosti v tomto programu jsou vykonávány podle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (odborné sociální poradenství).


Program pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Cílem je pomáhat celé rodině vyrovnat se s postižením dítěte, najít optimální výchovné postupy, umožnit dítěti co největší rozvoj jeho schopností. Rodičům pomáháme orientovat se v problematice zdravotně postižených, připravujeme podmínky pro vstup dítěte do školky, školy. Služby poskytujeme rodinám s dětmi od narození (raná péče), až do věku školního.
Vybrané činnosti v tomto programu jsou vykonávány podle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).


Program pro rodiny s dětmi v pěstounské péči

Cílem programu je doprovázet pěstounské rodiny. Služba je určena pěstounům, dětem svěřeným do pěstounské péče i dalším osobám žijícím v pěstounské rodině. Dále také biologické rodině dítěte svěřeného do pěstounské péče.
Po uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče rodinu provází klíčový pracovník, poskytujeme také další návazné služby.
Činnosti v tomto programu jsou vykonávány podle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.


Program pro rodiny sociálně znevýhodněné

Je určen rodinám s dětmi předškolního a školního věku. Cílem je podpora rodičů při získávání kompetencí v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, příprava jejich dětí na úspěšné zvládnutí školních nároků. Dětem také nabízíme možnost smysluplného využití volného času. Služby podporují šance klientů na úspěšné sociální začlenění.
Vybrané činnosti v tomto programu jsou vykonávány podle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).